Trafik och tillgänglighet

I nästan alla stadens offentliga rum förekommer trafik i olika former. Våra kvalificerade medarbetare är civilingenjörer med inriktning på tätortsfrågor.
Vi arbetar med både små och stora projekt som till exempel handläggning av detaljplaner, handlingsplaner och stadsmiljöprogram. Trafikutredningar och parkeringsutredningar, samt tillgänglighet. Vi säkerställer resultat med hjälp av körspårsprogram.

Att skapa miljöer som är tillgängliga och användbara för alla medborgare är en stor utmaning. Bygglagstiftningen ställer i dag långtgående krav på utformning som skall fungera även för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.
På Landskapsgruppen har vi arbetat med frågorna i planerings- och projekteringsfasen i många år på olika nivåer och med djup ämneskunskap och mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet. Vi kvalitetssäkrar användbarheten i de anläggningar vi själva planerar och kan även erbjuda specialiststöd till kommunala förvaltningar och bolag.