Mellanvångsparken

  • Projekttyp:
  • Kontor:
  • Årtal: 2015
  • Plats: Staffanstorp
  • Uppdragsgivare: Staffanstorps kommun

Mellanvångsparken i Staffanstorp är en väl tilltagen grönyta på mer än 3 hektar. Parken ligger i anslutning till en skola och är i övrigt omgiven av villabebyggelse från 60- och 70-tal. Staffanstorps kommun formulerade en vision för parken och gav sedan Landskapsgruppen i uppdrag att gestalta och detaljprojektera området.

Detta utmynnade i en omarbetning av parkens västra delar med fokus på lek och vegetation. Lekplatsen, med temat Fantasi, fick en central roll i utformningen och i de nya vegetationsytorna planterades artrika och flerskiktade växtkombinationer. Dessa ska med hjälp av befintliga skogsdungar ge en fantasieggande och miljöskapande skogsmiljö med stor variation. Två nya gång- och cykelvägar genom parken gör parken till ett viktigt nav i det nät av gång- och cykelstråk som binder samman villaområdena med Staffanstorps centrum.

Vårt uppdrag bestod i att i samarbete med kommunens tjänstemän utforma ett förslag och när detta förankrats hos kommunens politiska ledning, ta fram ett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. Efter upphandling framställde vi bygghandlingar och bistod även entreprenören med råd och anvisningar under byggtiden.

Kommentarer inaktiverade.