Kållereds södra begravningsplats

Gestaltning av en helt ny, ca 3,5ha stor begravningsplats. En glänta har öppnats upp i det igenvuxna gamla agrara landskapet där gravarna och den nya ceremonibyggnaden famnas av naturen. På framtida gravmark växer det slåtterängar och där det tidigare låg stenmurar har nya anlagts. Porten till begravningsplatsen består av två kullar beklädda med äldre ekar. Askgravlund med gemensamma gravvårdar av trä, mossbeklädda stenblock på förplatsen, en damm som boplats för grodor anknyter också till det naturnära. Förutom kist- och urngravar finns här minneslund, askgravlund och ett muslimskt område samt även en materialgård. Framtagande av komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

  • Projekttyp: Begravningsplatser

  • Kontor: Lund

  • Årtal: 2014

  • Plats: Mölndal

  • Uppdragsgivare: Mölndals pastorat