På gång på Campus Johanneberg

I Sven Hultins Park är rekreation i fokus.

Ekosystemtjänster har varit ett ledord genom hela arbetsprocessen när flera områden på Campus Johanneberg gestaltas om. Vi på Landskapsgruppen arbetar löpande med flera av dessa och först ut är den nya parken Sven Hultins Park där studenternas rekreation såväl som pollinerande insekter och vattnets kretslopp är några av dom fokusområden i den framväxande parken.

 

Parkens karaktär skiftar gradvis från norr till söder.

En parkeringsplats under förvandling till lummig och rekreativ park på Campus Johanneberg. Från A-dammen, längs A- och V-huset och vidare söder till Johanneberg Science Park, byggs just nu en ny park på campusområdet. Parkens karaktär ska gradvis skifta från en modernistisk utformning med stora drag och långa siktlinjer i norr, till en småskalig experimentell utformning i söder.

Hela parken byggs i etapper och först ut att färdigställas var mobilitetshuben i parkens södra del.
Där blandas hårdgjorda ytor med böljande ängskullar och spridda rumsbildande planteringar av vild karaktär. För att främja ett mer hållbart resande har olika typer av hyrstationer integrerats inemellan planteringarna. Här har studenter och anställda på campus möjlighet att hyra cyklar, el-bilar och el-scootrar.

 

Ekosystemtjänster har varit ett ledord genom hela arbetsprocessen.

I skrivande stund pågår arbetet med nästa etapp där befintliga entréer, torg och gångstråk rustas upp med ny markbeläggning, nya trädrader och ett ökat inslag av möblemang av olika slag för att främja studenternas möjlighet till utevistelse. I kommande etapper där ekosystemtjänster har varit ett ledord genom hela arbetsprocessen ska de två parkeringsplatserna som upptar större delen av ytan ersätts med bland annat ängsbeklädda kullar, klippta gräsytor och en fruktlund med permakultur som inspirationskälla.

 

Våra projekt – parker

Chalmers tekniska högskola

Akademiskahus – Sven hultins park

  • Projekttyp: Torg och stadsmiljö

  • Kontor: Göteborg

  • Plats: Chalmers - Göteborg

  • Uppdragsgivare: Akademiska Hus