Ängskyrkogården 220114

Ängskyrkogården är den senaste utvidgningen av Norra kyrkogården i Visby. Den öppnades 2019 och belönades samma år med Region Gotlands arkitekturpris.

Ängskyrkogården är inspirerad av det gotländska kulturlandskapet och strävar efter att ta till vara naturens tröstande förmåga och att bidra till den biologiska mångfalden. Här finns utrymme för minnen och sorg såväl som möten med människor, djur och växter. Kalktorrängar återkommer över hela området, likaså traditionella gotländska tun som omgärdningar. Längs med gravfälten ligger en hage där gotlandslamm går och betar. Förutom att lammen är landskapsvårdare berikar de upplevelsen för besökare i alla åldrar.

I askgravlunden och askgravplatserna sker jordningarna direkt i ängen. På kyrkogården finns också kolumbarier, murar och namnstenar av gotländsk kalksten, broar och portar av bruntjärat trä och en porlande bäck. Det nya entréområdet med förrådsbyggnad och skyddstak för flerhundraåriga gravhällar ingick också i uppdraget.

Nolby kyrkogård 220113

På Nolby begravningsplats ligger Ljusets kapell som uppfördes 1961. Detta kapell är avsatt att användas av alla trosriktningar och till borgerliga begravningsceremonier. Utformningen av det nya gravområden följer skogens tecken i dramatisk skogsterräng. Begravningsplatsen är kuperad och ligger på en bergssluttning. Här finns en askgravlund i ek-hasselskog, askgravplatser på en bergkulle och kistgravar i en eksluttning.

Godsfinkan 211209

Vi håller på och arbetar med ett området som innefattar en förgårdsmark och stickgata på markplan, en privat bostadsgård på plan tre inklusive en del av det upphöjda, publika stråket ”Bangårdsterrasen” som löper utmed bangården. Förgårdsmark och stickgatan utförs som ett samlat stadsrum där bilarna samsas med människorna och deras aktiviteter. Stickgatan tillförs också grönska i form av flertalet träd och fasadgrönska. Den upphöjda gården på Plan 3 blir en lugn, grönskade oas helt avsedd för rekreation, umgänge och lek.

Lommavägen 211203

I samband ombyggnaden av Lommavägen från 4 till 2 filer uppstod möjligheten att skapa ett långsmalt urbant parkrum på den återlämnade vägbanan. Via ett parallellt uppdrag fick Landskapsgruppen möjlighet att gestalta och projektera ytorna framför Medborgarhuset och förlängningen ner under järnvägen. Att tillföra den tidigare helt hårdgjorda miljön massiv grönska var en bärande del av konceptet. Där bilar tidigare hade företräde finns nu ett smalt stycke urban skog, med stor variation av arter och karaktärer.

Kv. Droppen 211203

En ny bostadsgård anlagd på bjälklag som har gemensam vistelseyta med soffor, bord, grill samt småbarnslek. Ytan är lokaliserad centralt på gården och tjänstgör även som ett gångsystem vilket ger gården en naturlig kontaktyta för alla boende och minimerar hårdgjorda ytor till förmån för prunkande grönska som om famnar ytan. Lägenheter på bottenplan är utrustade med egna mindre uteplatser. Cykeluppställning finns dels på gården vid entrén, dels i källaren. Gårdens belysning är dämpad och riktad för ett behagligt och icke bländande sken. Stora träd och mycket variation av andra växter är planterad för att öka biologisk mångfald och för allmän trivsel.