Ärtans Förskola i Malmö 240420


En Grön Oas för Barn i åldern 1–6 år

Den nybyggda förskolan ligger i direkt anslutning till en befintlig park, vilket skapar en naturlig och inbjudande utemiljö. Skolgården erbjuder en mängd olika aktiviteter för barnen.

Utemiljön, eller “friytan”, erbjuder både soliga och skuggiga platser, vilket gör den idealisk för olika typer av lek och samvaro. Dessutom finns det vindskydd för att skydda barnen från väder och vind. Friytan är tillräckligt stor för att flera grupper av barn samtidigt ska kunna delta i olika aktiviteter.

Vi har lagt stor vikt vid lekvärdesfaktorn när vi designade utemiljön. Den har zonerats i tre huvudområden: “Den trygga zonen”, “Den dynamiska zonen” och “Den vilda zonen”.

En annan viktig aspekt av vår design var att skapa en säker trafikmiljö runt förskolan. Vi vill att alla ska känna sig trygga när de kommer till och från förskolan.

Vårt team har noggrant designat utemiljön och förberett allt underlag för utförandentreprenad.

Torparängens begravningsplats i Växjö 230202

Växjös nyaste begravningsplats präglas av småländsk natur och ligger i stadsdelen Teleborg. Torparängens begravningsplats ligger i en västsluttning mot Södra Bergundasjön och gränsar till naturreservatet Bokhultet, i Teleborg.

Begravningsplatsen är en del av ett mycket uppskattat och naturskönt park- och strövområde och mellan träden kan man skymta sjön. Monica Sandberg har ritat Torparängens begravningsplats som invigdes 2022.

Begravningsplatsen är utformad i samklang med naturen och en tidigare torpmiljö, där dess atmosfär och element är det genomgående temat.

(inom kort kommer här vår information om projektet, text ovan lånad från svenska kyrkan).

Svenskakyrkan.se/Växjö/Torparängens-begravningsplats

Skogskyrkogården i Falkenberg 230202

Intill Ätran i Falkenberg ligger pastoratets största kyrkogård – Skogskyrkogården. Här kommer vi inom kort skriva lite mer om den och vårt uppdrag med att gestalta och projektera området. Läs mer hos Svenska kyrkan via länken nedan.

Svenskakyrkan.se/Falkenberg/skogskyrkogarden

Innergård till Theologicum i Lund 230119

Innergården har en trivsam trädgårdskaraktär

Den teologiska fakultetens innergård ligger mellan byggnaderna Theologicum och Palaestra, alldeles intill Universitetsplatsen i Lund.

På gården har flera sittplatser anordnats där kollegor både kan träffas för social samvaro och möten, men även ta en paus i arbetsdagen. Böljande planteringar och gräsytor samt markmaterialen grus och storgatsten ger gården en trivsam trädgårdskaraktär. I planteringarna finns en variation av växter som ger upplevelsevärden över hela året.

 

Statens fastighetsverk theologicum-i-lund/

 

Fjelie gamla kyrkogård 230117

 

En lantorskyrkogård med medeltida ursprung.

På landsbyggden mellan Lund och Bjärred ligger Fjelie gamla kyrkogård, en småskalig lantorskyrkogård med medeltida ursprung.

I kyrkogårdens nordöstra del har ett tidigare kistgravsområde omdanats till ett nytt område för askgravplatser. Områdets utformning har gjorts med hänsyn till kyrkogårdens befintliga strukturer med häckar och äldre gravstenar. Bågformade buxbomshäckar ramar in de nya gravplatserna.

Gravplatserna täcks enhetligt av marktäckare och bakom finns prydnadsplanteringar med en variation av blommande perenner, buskar och småträd. Äldre återlämnade gravstenar har dels bevarats på sina platser, dels återmonterats innanför en av bågarna.

svenskakyrkan

 

 

Kv. Bollhåven Hyllie 221115

Aktivitet och vila

I en generöst tilltagen innegård som öppnar sig mot parkmarken i väster har vi tillskapat både stora öppna ytor för aktivitet och mer skyddade platser för vila och samvaro.

 

Rikt och varierat växtmaterial

En mängd träd, varav flertalet i det större spannet, har tillförts utemiljön för att skapa skuggspel och erbjuda grönskande vyer för de boende. Växtmaterialet är rikt och varierat och bjuder variation över året där en stor mängd vårblommande lökväxter är det som inleder växtsäsongen.

Stadsutveckling – Hyllie

Brf. Virknålen – lugnt och grönt 221115

Grönska & lek, frukt & bär

Gården som omgärdas av 142 lägenheter är relativt liten varför det har varit särskilt viktigt att värna vistelse och gröna ytor. Genom effektiv planering av cykelparkering har gårdens centrala rum lämnats fritt från hårdgjorda funktioner och grönska, vistelse och lek dominerar. Den lila ytan till trots bjuder planteringarna på en mängd träd av olika sort, blommande perenner och buskar och även ätbart i form av frukt och bär.

 

Virknålen MKB

Ängskyrkogården i Visby 220114

 

Belönades med Region Gotlands arkitekturpris.

Ängskyrkogården är inspirerad av det gotländska kulturlandskapet och strävar efter att ta till vara naturens tröstande förmåga och att bidra till den biologiska mångfalden. Ängskyrkogården är den senaste utvidgningen av Norra kyrkogården i Visby. Den öppnades 2019 och belönades samma år med Region Gotlands arkitekturpris.

 

Gotländsk kalksten, broar, portar och en porlande bäck.

I askgravlunden och askgravplatserna sker jordningarna direkt i ängen. På kyrkogården finns också kolumbarier, murar och namnstenar av gotländsk kalksten, broar och portar av bruntjärat trä och en porlande bäck. Det nya entréområdet med förrådsbyggnad och skyddstak för flerhundraåriga gravhällar ingick också i uppdraget.

 

Gotlandslamm som går och betar

Inspirerad av det gotländska kulturlandskapet återkommer kalktorrängar över hela området, likaså traditionella gotländska tun som omgärdningar.
Längs med gravfälten ligger en hage där gotlandslamm går och betar. Förutom att lammen är landskapsvårdare berikar de upplevelsen för besökare i alla åldrar. Här finns utrymme för minnen och sorg såväl som möten med människor, djur och växter.

SR Gotland reportage

Visby domkyrkoförsamling Facebook

Reportage om vår kyrkogårdsarkitekt Monica