Chalmers – Campus Johanneberg 211208

Flera områden på Campus Johanneberg ska gestaltas om. Vi på Landskapsgruppen arbetar löpande med flera av dessa och först ut är den nya parken Sven Hultins Park.

En parkeringsplats under förvandling till lummig och rekreativ park på Campus Johanneberg. Från A-dammen, längs A- och V-huset och vidare söder till Johanneberg Science Park, byggs just nu en ny park på campusområdet. Parkens karaktär ska gradvis skifta från en modernistisk utformning med stora drag och långa siktlinjer i norr, till en småskalig experimentell utformning i söder.
Hela parken byggs i etapper och först ut att färdigställas var mobilitetshuben i parkens södra del. Där blandas hårdgjorda ytor med böljande ängskullar och spridda rumsbildande planteringar av vild karaktär. För att främja ett mer hållbart resande har olika typer av hyrstationer integrerats inemellan planteringarna. Här har studenter och anställda på campus möjlighet att hyra cyklar, el-bilar och el-scootrar.

I skrivande stund pågår arbetet med nästa etapp där befintliga entréer, torg och gångstråk rustas upp med ny markbeläggning, nya trädrader och ett ökat inslag av möblemang av olika slag för att främja studenternas möjlighet till utevistelse. I kommande etapper ska de två parkeringsplatserna som upptar större delen av ytan ersätts med bland annat ängsbeklädda kullar, klippta gräsytor och en fruktlund med permakultur som inspirationskälla.

Ekosystemtjänster har varit ett ledord genom hela arbetsprocessen där studenternas rekreation såväl som pollinerande insekter och vattnets kretslopp är några av dom fokusområden i den framväxande parken.

Nya barnsjukhuset – Östra sjukhuset 211203

På barnsjukhuset vårdas och botas svårt sjuka barn mellan 0-18 år. Där bedrivs avancerad sjukvård, transplantationer och rehabilitering. Landskapsgruppen har varit med från tidig start och planerat, gestaltat, projekterat och kontrollerat all utemiljö runt barnsjukhuset. Allt från trafikmiljön, det avdramatiserade mötet med byggnaden via konsten till lekterapins utegård, innegård, arbetsterapins utemiljö till skogspromenaden i anslutning till gården. Leken är viktig för barns tillfrisknande och om den kan ske i den gröna parken på barnens villkor så blir de friska ännu snabbare. I trädgården, parken och skogen finns plats för barn, deras föräldrar och syskon. För familjer som bor länge på sjukhuset har utemiljön blivit en fantastisk plats att få vara fri från vården en stund men med tryggheten i det professionella omhändertagandet nära. Tillbyggnaden av Drottnings Silvias Barn och Ungdomssjukhus invigdes våren 2021 av hennes majestät Drottningen.

Lövgärdets torg 211202

Lövgärdets Torg är ett av Victoria Parks upprustningsprojekt där fokus har varit att skapa en trivsam, grön och trygg plats för de boende i området. Torget har fått vackra planteringar, en lekplats för de mindre barnen, sittplatser samt vatten i olika former. Miljön består av gedigna och tåliga material som granitmurar, corténstålskanter och större granitstenar samt volymiösa växter. Allt är byggt på bjälklag varför alla växtbäddar är upphöjda. Torget består av en mer hårdgjord del med plattor i ett mönster som ska likna en matta samt en mer grön parkdel.

 

Fagerhultsskolan 211202

Fagerhultsskolan är utformad för lärande i en trygg och pedagogisk miljö, med gemenskap över gränserna och med ett hållbart förhållningssätt som övergripande målsättning. Skolan är utformad för 450 elever i årskus 4-9.

Formspråket för gården spelar på kontrasten och mötet mellan raka-strukturerade linjerna och oregelbunda-gröna organiska former. Gården består av tre delar, ’Torget’ som utgör huvudentré, ’Lastzonen’ och ’Parken’ som utgör den mer aktiva skolgård som även har en mindre entré som möter fotbollsplanerna och lekplatsen nordväst. Skolgården aktiverar barnen genom att erbjuda utmaningar i form av klättring på den specialritade klätterväggen samt balans på det oordnade skeppsvraket, bestående av liggande och stående trästockar. För dom lite äldre barnen finns många ytor till häng, parkour och möjligheter att träna balans på slackline.