De viktiga skolgårdarna 220531

Boverket har i dagarna presenterat en utredning som både TV4 och Sveriges radio uppmärksammat. Den handlar om hur skolgårdarna krymper speciellt i våra storstäder.

Petra Ekström landskapsarkitekt och VD på Landskapsgruppen har arbetat med många skolgårdar genom åren.
Hur ser du på saken och vad kan vi som landskapsarkitekter och ingenjörer vara med och påverka?

Vi behöver vara med och bevaka barnens rätt till skolgården, och detta gäller både kvalitet och kvantitet. Skolgårdens utformning ger förutsättningar för ökad jämställdhet och jämlikhet men även barnens förståelse för mångfald. Gröna gårdar kräver yta för att skapa motståndskraft mot klimatförändringar men också för att bidra till barnens förståelse av samspelet mellan människor och natur. Stora och gröna gårdar bidrar också till social hållbarhet där olika typer av ytor på skolgården gör att fler inkluderas i umgänge och lek där de kan utvecklas och träna på relationer.
Vi kommer att behöva göra avkall på vissa delar för att kunna hålla en bra storlek och kvalitet på skolgården. Vi kanske inte kan ha så stora enheter när vi förtätar i staden utan får bygga fler mindre skolor där det för vissa kan bli en länge väg till skolan. Detta blir en utmaning såklart, men den antar vi för jag anser att barnens utemiljö är livsviktig.

Reportage TV4

Sveriges Radio reportage

Boverkets undersökning